ZD Radovljica

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Maja Petrovič Šteblaj, dr.med., spec.med.dela, prom. in športa
Darja Anderle, mag. zdr. nege (Glavna medicinska sestra)
Mateja Antolič Peternel, dipl.m.s.

ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA PROMETA IN ŠPORTA; anti COVID 19; vse informacije na enem mestu: anticovid.zmdps.si

DELOVNI ČAS
in OPOMBE so v zavihku
ORDINACIJSKI ČASI ZDRAVNIKOV!

Kontakt:
Tel: 04 537 03 32
E-mail: mateja.antolic@zd-radovljica.si

Za naročanje in ostale informacije po telefonu smo vam na voljo vsak dan od ponedeljka do srede med 7:00 in 7:30 ter od 11.00 do 13:00. V četrtkih pa ves čas med opravljanjem ambulantne dejavnosti.

O
DSOTNOSTI
V času epidemije ne bomo opravljali preventivnih pregledov.

Opombe:

V dispanzerju za medicino dela v Radovljici opravljamo:

- predhodne preventivne zdravstvene preglede
- obdobne preventivne zdravstvene preglede
- druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede

Opravljamo naloge pooblaščenega zdravnika, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva pri delu :

1. sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju;
2. seznanja delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu ter opravlja naloge zdravstvene vzgoje delavcev;
3. ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom;
4. opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi;
5. izvaja zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev;
6. organizira prvo pomoč, reševanje in evakuacijo v primeru poškodb pri delu in kolektivnih nezgod;
7. ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;
8. delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare;
9. svetuje delodajalcu glede poteka delovnega procesa;
10. vodi evidence in zbira podatke v skladu s posebnimi predpisi.

V ZD Radovljica je pričela z rednim delom psihološka ambulanta, ki bo pokrivala psihološke preglede za področje medicine dela, prometa in športa. Poleg pregledov za oceno delazmožnosti , vozniške zmožnosti se bo izvajalo tudi osnovno svetovanje za rizične skupine oz. posameznike z večjim tveganjem za bolezni in nesreče.

V ambulanti se bo izvajal tudi individualni suport ali voden skupinski suport kot debriefing za zaposlene po stresnih situacijah na delovnem mestu.

Delodajalcem nudimo strokovno vodenje aktivnih odmorov in individualne obravnave delavcev.
Opravljamo preglede za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja vseh kategorij.
Izvajamo tudi preglede za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti gasilcev ter zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja.